گروه ریاضی متوسطه دوم استان کرمانشاه
amoozeshi
بسمه تعالي. موضوع مقاله: نظريه ها و اهداف آموزش رياضي. نويسنده: مجتبي عباسي حسين آبادي دبير رياضي شهرستان سنقر و كليايي. زمستان 1386.

 مقدمه: آموزش ریاضی شاخه ای از علوم و معرفت بشری است که در سالهای اخیر مورد توجه محافل علمی، به ویژه درکشورهای توسعه یافته بوده است. آموزش ریاضی به مثابه تخصصی میا ن رشته ای عرصه بررسی و پاسخ گویی به پرسشهایی می باشد که برای نیل به آنها نیازمند به دیگر علوم از جمله ریاضیات و تاریخ آن، روانشناسی، علوم تربیتی، آمار، فلسفه، جامعه شناسی و... می باشد. بنابراین موضوعات قابل بحث در این حوزه از کمیت وکیفیت متفاوتی برخوردارند؛ به طوری که از جزیی ترین تا کلیترین مباحث از طبیعت و محتوای دانش ریاضی، تفاوتهای فردی و سبکهای یادگیری و آموزش، حل مسا له، سنجش و ارزیابی قابل طرح هستند. دیدگا ههای نوین آموزش ریاضی بر اهمیت تفکر و استدلال، شناخت مفاهیم ریاضی و چگونگی پردازش آنها و تاکید بر فراگیران به مثابه آحاد انسانی تاکید دارد. محققان در عرصه آموزش ریاضی میکوشند تا از منظر درون و برون ریاضی مقوله یاددهی- یادگیری و حل مساله را مورد مطالعه قرار دهند. پیچیدگی عمل تفکر و یادگیری انسان و طبیعت نسبتا دشوار و مجرد مقولات ایجاب می کند همه کسانی که به نحوی با موضوع آموزش و پژوهش در ریاضیات و حرفه معلمی در هر مقطعی سر وکار دارند لااقل باید با مقدمات و مبانی آموزش ریاضی آشنا شوند. مدل ریاضی تفکر انسان بسیاری از پژوهشگران معتقدند ریاضی گونه اندیشیدن، جریان تفکر انسان است و ساختارهای ذهنی و شناختی بشر به گونه ای است که نظم و انسجام فکری را تقویت کرده و بر زیبایی شناختی و روابط متوازن و متناسب میان پدیده های خلقت تاکید دارد. به نظر می رسد، انسان با تکیه بر سیستم ادراکی خود- که مبتنی بر یک مدل ریاضی بسیار انتزاعی و پیشرفته و دقیق است- می تواند و باید با دنیای درون و بیرون ارتباط برقرار کند. وقتی واقعیت های درونی و بیرونی برای انسان معنادار و قابل شناخت است که قابلیت تبدیل به عاملهای شناختی او را داشته باشد و در یک مدل ریاضی سیستم عملیات منطقی ریاضی مغزش قابل تجزیه و تحلیل و تفسیر باشد. انسان با یاری الگوی ریاضی ساختمان ذهنی و شناختی خود قادر است قانونمندی، هرج و مرج، پایداری یا عدم پایداری سیستم ها را درک و آنها را کنترل کند. با تبدیل جهان سه بعدی و ملموس به نمادها و روابط منطقی ریاضی و شناخت آنها پا را فراتر نهاده و از محیط مرئی به میدان هایی با ابعاد بالاتر و فضاهای بسیار انتزاعی توپولوژیکی و جبری و... صعود می کند. او حتی قادر است این معرفت منطقی ریاضی و فلسفی را به معرفت و شهود قلبی و باطنی تبدیل کند. بنابراین، می توان مدعی شد که درک دینامیکی انسان، درک و شناخت قانونمند ریاضی است. جهان خلقت نیز خود از ساختاری قانونمند و ریاضی گونه برخوردار است و عناصر و اجزای موجود در سیستم آفرینش از اندازه ها و معیارهایی متناسب و دقیق برخوردارند. اگرچنین نبود، عناصر موجود در سیستم جهان خلقت برای انسان به صورت رابطه هایی غیرمعنادار در می آمدند. اصولا کشف ناشناخته ها و درک نسبت ها و تبیین رابطه های علی و معلولی در طبیعت و پیشرفت های علمی و فن آوری ها دلایل گویایی بر وجود قانونمندی و حاکمیت ساختارهای منطقی ریاضی در عرصه آفرینش است. آموزش ریاضی چیست؟ ریاضی تنها به عنوان یک موضوع درسی دارای هدفهای محدود مطرح نیست. بسیاری از محققان بر این باورند که ریاضی، جریان طبیعی تفکر بشری است. مردم ریاضی را به کار می برند و برای انجام کارهای خود به آن نیاز دارند. بسیاری از رشته های تحقیقی- تحصیلی از علوم انسانی و اقتصاد گرفته تا علوم مهندسی و پایه، همگی به ریاضی به عنوان یک نیروی محرکه وابسته هستند. علاوه بر نیاز رشته های مختلف به ریاضی به عنوان نیروی محرکه و ابزار انجام کار، ریاضی قدرت خلاقیت و تفکر و توانایی استدلال را تقویت می کند، نظم فکری به وجود می آورد و زیبایی شناسی را در بشر ترغیب می نماید. از زمان تاسیس اولین مدارس به شیوه امروزی، درس ریاضیات در تمام برنامه های درسی وجود داشته است. هر چه مدرسه و برنامه های آن اهمیت بیشتری پیدا کرد، نحوه انتخاب محتوا و شیوه های تدریس نیز روز به روز مهم تر و تعیین کننده تر و سبب بروز کشمکش میان ریاضیدانان و متخصصان تعلیم و تربیت و آموزش برای تنظیم برنامه درسی ریاضیات شد. گاهی ریاضیدانان با این استدلال که کسی میتواند تعیین نیازها و مشخص کردن مسیر محتوای آموزشی را انجام دهد که خود این راه را رفته باشد، در این منازعه ی علمی برتری می جستند و گاه متخصصان تعلیم وتربیت با این توضیح که شیوه بیان هر مطلب مستقل از نوع علم آن و فقط در حیطه تخصص آموزش دهندگان است، خط مشی آموزشی را تعیین می کردند. به این ترتیب، نیاز به یک حوزه جدید و بین رشته ای به نام آموزش ریاضیات برای حل این مشکل احساس شد. درسال 1926، 75 ریاضیدان آمریکایی بیانیه ای در خصوص برنامه درسی دبیرستان ها منتشر کردند. این بیانیه یکی از سندهای معتبر تاریخی در زمینه آموزش ریاضیات و در واقع، اعلام موجودیت رسمی این حوزه ی معرفتی و رشته ی تحصیلی است. حوزه معرفتی و بین رشته ای « آموزش ریاضیات » از یک طرف به ریاضیدان ها و از طرف دیگر به تخصصی شدن آموزش نظردارد. مسئولیت عمده بسیاری از متخصصان و پژوهشگران، مطالعه در مورد چگونگی دستیابی به دانش ریاضی توسط فراگیرندگان است. این عده شامل معلمان ریاضی، ریاضیدانان، تولید کنندگان برنامه های درسی ریاضی، آموزش دهندگان، معلمان و پژوهشگران است که همگی آنها را می توان با عنوان آموزشگر ریاضی ( mathematics educator ) معرفی نمود و شاخه ای که پذیرای این مسئولیت است، آموزش ریاضی ( mathematics education ) نامیده می شود. هدف یک آموزش دهنده ریاضی این است که از دیدگاه ذهنی و احساسی، تجربه یادگیری ریاضی دانش آموز را بهبود بخشد یا در جستجوی ریشه های ناتوانی دانش آموزان در یادگیری ریاضی باشد و آموزش ریاضی در واقع میدان بررسی و مطالعه گستره ی وسیعی از پرسشهای متنوعی می باشد که این پرسشها طبیعت تحقیقی را که باید هدایت شود مشخص می کنند. در زمینه آموزش ریاضیات به طور عمده دو گروه کار کرده اند: الف- روانشناسان که ریاضیات را به منزله رشته ای برای بررسی موضوعات یادگیری، رشد و تدریس به کار مي برند. ب- دانشمندانی که به آموزش ریاضیات علاقه مند هستند و به مفاهیم نظری اهمیت می دهند. نظریه های مختلف درباره آموزش ریاضی: کاک کرافت ( cock craft) (1982) معتقد است ریاضیات را باید به منزله دانشی ارائه داد که قابل استفاده و لذت بخش باشد. او سه عنصر شاخص را نه تنها در آموزش و یادگیری ریاضیات، بلکه در ارزیابی پیشرفت دانش آموزان معرفی می کند: الف-حقیقت ها و مهارتها ب-ساختارهای مفهومی ج-راهبردهای کلی و درک ارزش آنها آموزش موثر باید هوشیارانه بر این سه مقوله مبتنی باشد و شیوه ای که روند پیشرفت فراگیران را در ریاضی مورد ارزیابی قرارمی دهد، باید موجب برانگیختگی این عناصر شود. در پژوهشی که در سال (1982) در انگلستان با هدایت پروفسور کاک کرافت صورت گرفت و به نام گزارش کاک کرافت مشهورشد، مهم ترین دستاورد این بود که آموزش ریاضی در هر گروه سنی و هر سطحی از توانایی باید شامل فرصتهایی باشد که در آن کفایت، صلاحیت و علاقمندی معلمان و بحث های علمی میان معلمان و فراگیران را با هم نمایش دهد. امروزه نکته ی قابل توجه در آموزش ریاضی این است که هر فراگیری اعم از کودک و نوجوان و بزرگسال، مفاهیم ریاضی را از نو در ذهن و اندیشه اش بسازد. از نظر شونفلد ( shoenfeld ) (1971)، به طورخلاصه آموزش ریاضی یعنی هر آنچه مرتبط به آموزش و یادگیری ریاضی می شود. در واقع: « بحث های اساسی و نیروهای مؤثر در آموزش ریاضی را میتوان با دو عنوان برنامه درسی ریاضی ( curriculum ) و چگونگی تدریس ریاضی ( instruction ) مطرح نمود که هر عنوان، محتوی طبیعت ریاضی، فرایند یادگیری، تفاوتهای فردی در یادگیری، ماهیت دانش ریاضی و بسیاری مباحث دیگر را در بر می گیرند. علاوه بر اینها، تغییر دیدگاه نسبت به خود علم ریاضی و پیدایش فلسفه و روانشناسی تربیتی، همگی از نیروهای اساسی در تشکیل دیسیپلین آموزش ریاضی هستند.» به عقیده فی ( fey ) (1981) آموزش ریاضی به طور اساسی با علوم تجربی - فیزیکی متفاوت است. این حوزه معرفتی بیشتر شبیه علوم اجتماعی است که سعی در فهمیدن دنیایی دارد که اغلب پارامترهای مهم آن قابل تکرار از زمانی به زمان دیگر یا از محلی به محل دیگر نیستند. از جمله موضوع های مهم آموزش ریاضی: یادگیری، تدریس، برنامه درسی و ارزشیابی ریاضی است. اما از همه اساسی تر این واقعیت است که مبانی هر تصویر مفهومی از آموزش ریاضی به طور جداناپذیری از خود علم ریاضی نشأت گرفته است. برای مثال، موضوع بحث انگیز فلسفه ی ریاضی و پاسخ های مختلفی که برای سؤال «ریاضی چیست؟» مطرح می شود، همگی در تبیین مبانی آموزش ریاضی تاثیرگذار هستند. استینر ( steiner ) (1987): « آموزش ریاضی نیاز به رویکردهای جامع و فرا نظریه هایی metatheory) ) دارد که از یک فلسفه شایسته ریاضی تشکیل شده باشد. یک فلسفه شایسته ریاضی باید خود ریاضی را به عنوان یک نظام از دیدگاه فعالیت های همکاری و ارتباط بین انسان و اشیای ریاضی و تعامل اجتماعی ببیند.» بعضی از محققان ریاضی، تنها عامل مؤثر در آموزش ریاضی را علم ریاضی میدانند. هاردی در مراسم افتتاحیه ی اتحادیه ی ریاضی (1925) می گوید:« در تدریس ریاضی تنها یک چیز دارای اهمیت اساسی است و آن چیز آن است که معلم باید با تمام توان خود و صادقانه تلاش کند تا موضوعی را که می خواهد درس بدهد خوب درک کرده باشد و بفهمد و بعد حقایق ریاضی را درمحدوده ی ظرفیت ذهنی و حوصله ی دانش آموزانش، برای آنها توضیح داده و تفسیر کند.» چنین دیدگاهی تا مدت ها تاثیر منفی بر جریان آموزش ریاضی گذاشت. به گفته ی هیگنسون higgenson) ) (1980): « به جز ریاضی دانان منزوی و غیرفعال ( از نظر اجتماعی ) باقی آنها می دانند که به غیر از ریاضی، ابعاد مهم دیگری نیز در ساختن آموزش ریاضی دخیل هستند. حتی از دیدگاه محافظه کارانه هاردی نیز، به نقش مؤثر ظرفیت ذهنی و علاقمندی دانش آموز به طور مستقیم بها داده شده است.» بررسی ظرفیت ذهنی و علاقمندی دانش آموز به موضوع، سؤال های دیگری دررابطه با روانشناسی تربیتی و نقش آنها در یادگیری ریاضی مطرح می کند. از طرف دیگر، مطالعات وسیع در رابطه با ریاضی به عنوان یک فعالیت اجتماعی و نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در یادگیری ریاضی، بعد جامعه شناسی را به آموزش ریاضی می افزاید. با توجه به ابعاد چهارگانه: ریاضی، فلسفه و معرفت شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی، هیگنسون به معرفی یک مدل چهاروجهی برای مطالعه ی آموزش ریاضی می پردازد. مدل چهاروجهی مطالعه ی آموزش ریاضی هیگنسون یکی از تصویرهای مناسبی که می توان از آموزش ریاضی ارائه داد، تصویر هندسی یک چهار وجهی است که چهار وجه آن از چهار حوزه معرفتی ریاضی، فلسفه و معرفت شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی تشکیل یافته است. هیگنسون این مدل آموزش ریاضی را ( maps ) می نامد و معتقد است این چهاروجهی تصویر دقیق تری از چهار خط موازی با هم ارائه می دهد. زیرا در این مدل جنبه های تعامل و پویایی بین وجه ها به خوبی نشان داده میشود. او در ادامه می افزاید « این واقعیت که چهاروجهی بسته است، ممکن است بلافاصله این ادعا را بهتر بنمایاند که وجود تعامل بین هر چهار حوزه ی معرفتی شرط لازم وکافی برای تعیین ماهیت آموزش ریاضی هستند. برای نشان دادن کارآیی مدل و موجه بودن ادعای فوق، باید آن را مانند هر تعریف دیگر مورد آزمایش قرار دهیم. یکی از آزمایش ها، طرح سؤال های چه مطلبی؟، چه موقع؟، چه کسی؟، کجا؟، چرا و چگونه؟، در رابطه با یادگیری ریاضی است. برای مثال، بعد ریاضی مدل می تواند پاسخگوی چه باشد در حالیکه بعد فلسفی به چرا، بعد اجتماعی به چه کسی وکجا و بعد روانشناسی به چه موقع وچگونه باید بپردازد. شکل1-1 مدل مذکور را نشان می دهد: شکل 1-1: مدل مطالعه آموزش ریاضی هیگنسون ( maps ) با این ساختار می توان به مطالعه ی تاثیر یک عامل بر عامل های دیگر نیز پرداخت. برخی از این ترکیب ها، حوزه های معرفتی تعریف شده ای هستند. برای مثال رابطه رياضي - فلسفه بیانگر فلسفه ریاضی است و به مطالعه مکتب های مختلف فلسفه ریاضی می پردازد و نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در وجه رياضي – جامعه شناسي واقع می شوند. مدل چهاروجهی maps می تواند به ما در پیش بینی آموزش ریاضی و در اعتلای دانش ریاضی کمک کند و ارزش پژوهش در آن را گسترده تر سازد. اینکه چرا بسیاری از فراگیران در یادگیری ریاضیات دچار مشکل می شوند یا موفقیت و افت تحصیلی ریاضی به چه معناست و چگونه می توان با شیوه ها و نظارتهای علمی روند رفتار ریاضی را خواه در مدرسه و خواه در دانشگاه بهبود بخشید، با کمک الگوی هیگنسون قابل بررسی و ریشه یابی است. کاربردهای مدل هیگنسون: الف- یک مدل خوب، روابطی که قبلا گنگ بوده اند را آشکار می کند و به حل مسائل کهنه کمک می کند. برای مثال، از زمان پیدایش آموزش عمومی همیشه این سؤال مطرح بوده است که چرا بسیاری از فراگیران در یادگیری ریاضی مشکل دارند؟ یا موفقیت و افت تحصیلی ریاضی یعنی چه؟ و چگونه افزایش اولی و کاهش دومی را تضمین کنیم؟ برای ریشه یابی علتها و پاسخ به چنین سؤال هایی، می توانیم از مدل چهار وجهی maps کمک بگیریم. پاسخ هایی که هر یک از حوزه های چهار گانه ی ریاضی، فلسفه، روان شناسی و جامعه شناسی به سؤالهای فوق می دهند به احتمال زیاد با هم متفاوت هستند وظیفه آموزش ریاضی آن است که نقطه بهینه را با توجه به تعامل چهار حوزه بیابد و بر اساس آن برنامه ریزی کند. ب- مدل maps به درک بهتر جریان تاریخی آموزش ریاضی کمک می کند ج- اين مدل می تواند ما را در پیش بینی نقش آموزش ریاضی در اعتلای ریاضی در آینده کمک کند. د- اين مدل دامنه های تحقیقات آموزش ریاضی را وسیعتر می کند. این مدل با لازم وکافی دانستن تعامل بین چهار بعد، افقهای جدیدی را برای تحقیقات اصیل، مفید، مرتبط و حرکت آفرین ترسیم می کند. ه- یکی از مشکلات جدی فرآیند آموزش و یادگیری ریاضی، مساله آموزش دانشجو - معلمان و آموزش ضمن خدمت معلمان است. مطالعه عمیق این مدل می تواند به آموزشگران ریاضی، ریاضیدانها و مجریان آموزشی کمک کند تا چهار چوب جدیدی برای این نوع آموزش ها تهیه کنند. به طور خلاصه، این مدل می تواند توجه ما را به ابعاد مختلف آموزش ریاضی بیشتر کند همچنان که ممکن است در دراز مدت، کارایی آن نیز زیر سؤال برود چرا که حوزه های معرفتی جدیدی در گسترش آن دخیل خواهند بود. (برای اطلاعات بیشتر درباره هیگنسون می توانید به مقاله آموزش ریاضی چیست؟ نوشته دکتر گویا، مجله رشد 45، زمستان 1375 مراجعه کنید. ) هدایت نگرش ها و ادراک دانش آموزان در آموزش ریاضی مربیان اعم از پدران، مادران، معلمان، مشاوران و اداره کنندگان مدرسه در شکل گیری طرز تلقی فراگیران نسبت به ریاضیات و ادراک آنها از مقولات و مفاهیم ریاضی تاثیر به سزایی دارند. این طرز تلقی ها و ادراکات از عالم ریاضی در سنین اولیه کودک و در خلال بازی ها و الگوسازی های کودکانه شکل گرفته و در دوران تحصیلات مدرسه ای تقویت و تثبیت می شوند. رمز توفیق دانش آموزان و دانشجویان در درس های ریاضی این است که باور کنند با اتکا به ظرفیت ها و پشتکارشان قادر به انجام فعالیت ریاضی هستند و آن را نیز سودمند بیابند. تقویت این اعتقاد به ویژه در انجام ریاضیات دوران مدرسه که موفقیت فرد در ریاضی بیشتر مرهون تلاش او و فرصت یادگیری است تا توانایی ها و هوش ذاتی اش، از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. درگذر از ریاضیات مدرسه، دانش آموزان عمدتا از سه مرحله یا دوره مهم عبور می کنند که هر دوره هم از سوی فراگیر و هم معلمان و برنامه ریزان دارای ویژگی هایی است که اجمالا با استفاده ازدیدگاه های منتشر شده انجمن معلمان ریاضی آمریکا به آنها خواهیم پرداخت: الف) ریاضیات دوران ابتدایی: آموزش رسمی ریاضی از دوره ی ابتدایی آغاز می شود و باید به گونه ای پایه گذاری شود که تا دراز مدت ادامه یابد. در گذر از ریاضیات ابتدایی، مربیان نوع نگرش کودکان را نسبت به ریاضی شکل میدهند؛ به طوری که این نگرش ها رشد رفتار ریاضی کودک را مورد حمایت قرار دهند. با برقراری پیوند بین ریاضیات و تجربیات زندگی روزمره، مربیان کودکان را یاری می دهند که نه تنها مفاهیم و مهارت های ریاضی برای آنها معنادار باشد، بلکه تلقی شان از ریاضی به مثابه علمی سودمند و کارآمد در زندگی درآید، نه همچون نمادهایی بی فایده و غیرقابل استفاده در عمل. در این دوره فراگیران نباید وادار به حفظ آن دسته ازقاعده ها و مهارت های ریاضی بشوند، که فهم معناداری از آنها ندارند. به علاوه، تاثیر حالت های عاطفی و هیجانی، به ویژه اضطراب، در رفتار ریاضی از این دوران آغاز میشود و در مراحل بعدی تثبیت و تقویت می شود. از این رو، نوع رابطه میان معلم و فراگیران و این که چه ریاضیاتی باید به آنان آموخته شود و ضرورت ارتباط میان عالم ریاضی با دنیای واقعی و بازی های کودکانه و تجربه های پیشین کودک در دوران قبل از دبستان، ازجایگاهی بس مهم درآموزش ریاضی دوران ابتدایی برخوردار است و باید مورد تأمل قرار گیرد. ب) ریاضیات دوران راهنمایی: دراین سالهاست که مربیان ریاضی باید زمینه های تشویق بیشتر دانش آموزان را فراهم آورند و آنان را قادر سازند که اعتماد به نفس خویش را در فهم معنادار ریاضیات تقویت کنند. در این گروه سنی برقراری پیوند میان ریاضیات و انتخاب های آینده ی تحصیلی و شغلی نیز دارای اهمیت به سزایی است. یادگیری های حافظه ای و غیر هوشمند در عرصه ی ریاضیات و نیز نگرانی ها و نومیدی های شاگردان در کار ریاضی عمدتا از این دوران آغاز می شود. به علاوه، پایه ریزی ارتباط پیوسته و معنادار میان ریاضیات ابتدایی و متوسطه نیز در این مقطع انجام خواهد گرفت. شاگردان آرام آرام به سمت یادگیری های انتزاعی و مجردتر گام بر می دارند و با استدلال های ریاضی آشنا می شوند. این مهم، آمادگی های بعدی آنان را در یادگیری مطالب پیچیده تر ریاضی در آینده فراهم خواهد آورد. ج) ریاضیات دوران دبیرستان: در مقطع دبیرستان، این مسئله حیاتی است که مربیان ریاضی بکوشند تا باور دانش آموزان را نسبت به ارزش دانش ریاضی و کارآمدی آن در جامعه تقویت کنند و آنان را متقاعد سازند که توان و ظرفیت انجام فعالیت های ریاضی را در حال و آینده دارند و نحوه مرتبط ساختن آنچه در ریاضی می آموزند را با انتخاب های تحصیلی و شغلی دریابند. این دوران می تواند فرصت هایی را برای تقویت و تثبیت مفاهیم و مهارت های ریاضی دانش آموزان فراهم آورد که یادگیری های بعدی آنان را در این عرصه، به ویژه تحصیلات تخصصی دانشگاهی، تسهیل سازد. هدف های آموزش ریاضی: هدف های آموزش ریاضی، به طورکلی در سه مقوله قرار می گیرند: الف)هدف های شناختی: این هدفها که در حقیقت دانش نظری و شناختی ریاضیات را تشکیل می دهند، و قائدتا به صورت محتوا و متون درسی ارائه می شوند، اجزا و عناصر زیر را شامل می گردند: 1- اصطلاحات ریاضی، مانند: مجموعه تهی، قدر مطلق، تابع، چندوجهی و... 2- دانش حقایق خاص، مانند: عددصحیح، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، فرمولهای ریاضی و... 3- دانش مفاهیم، مانند: مفهوم مجموعه، مفهوم مساحت و حجم، مفهوم عدد صحیح و... 4- دانش قراردادها، مانند: علامتهای ریاضی: …, 5- روندها و توالی ها: آن دسته از عملیات ریاضی که باید به طور پیوسته و سلسله مراتب انجام شوند در این مقوله قرار می گیرند، مانند اعداد ترتیبی. 6- دانش طبقه بندی ها: اعداد و اعمال ریاضی به شیوه های گوناگون تقسیم بندی می شوند، مانند: تقسیم اعداد به زوج و فرد، مثبت و منفی، اعداد اول و غیر اول و... 7- دانش معیارها: در ریاضیات دانش معیارها به مقادیری اطلاق می شود که به وسیله آنها درباره کمیتها قضاوت و یا ارزیابی می شود. مانند رقم صفر که مبنای بالای صفر و زیر صفر قرار گیرد و... 8- دانش روشها: در ریاضیات روشهای مختلفی برای حل مسائل وجود دارد. شناخت و به کار گیری روشها جزء هدفهای آموزش ریاضی است. مانند روشهایی که برای محاسبه مساحت شکلهای هندسی به کار میروند، روش رسم نیمساز و... 9- در ریاضیات اصول و قواعد کلی و قابل تعمیم بسیار است، مانند: هر عدد در صفر ضرب شود حاصل آن صفر می شود، هر گاه صورت و مخرج کسر در یک عدد ثابت ضرب شود در آن کسر تغییری به وجود نمی آید و... ب) هدف های عاطفی: کلیه رفتارهایی که به علاقه، احساس، نگرشها، باورها و ارزشها مربوط می شوند در این مقوله قرار میگیرند. داشتن اعتماد به نفس، نداشتن اضطراب، قدرت تصمیم گیری به هنگام حل مسائل ریاضی، نمونه هایی از توانایی عاطفی در ریاضیات است. اثر بخشی جنبه های عاطفی و احساسی در آموزش و یادگیری ریاضیات مقوله ای جدی و انکار ناپذیر است که امروزه مورد توجه بسیاری از متخصصان آموزش ریاضی و روان شناسان قرار گرفته و پژوهشهایی را نیز در بعد عاطفی یاددهی - یادگیری ریاضیات به خود اختصاص داده است. ج) هدف های مهارتی یا مهارت های ریاضی: هدفهای مهارتی در واقع مهارتهایی هستند که از آموزش ریاضیات حاصل می شوند و فراگیران آنها را عمدتا در موقعیتهای مختلف یادگیری و حل مساله به کار می گیرند. مهارتهایی که فراگیر برای حل مساله و تکلیف های ریاضی به دست می آورد، تسلطی که در استفاده از فرمولها، قاعده ها و قضیه های ریاضی پیدا می کند، دانش اجرایی او را تشکیل می دهد. گاه برخی از شاگردان در استفاده از روابط جبری به گونه ای خودکار عمل می کنند؛ در حالی که بعضی دیگر در انجام چنین عملیاتی با دشواریهایی روبرو هستند. پژوهشگران معمولا مهارتهای ریاضی را به انواع مختلفی تقسیم می کنند که مهمترین آنها عبارتند از: 1) مهارتهای ذهنی و پردازشی این مهارت عمدتا به قابلیتهای تفکر و تجسم ( تصویر سازی ذهنی ) فراگیر اطلاق می شود. در واقع، هر فراگیری در برخورد با یک تعریف و یا یک مفهوم ریاضی تصویر ذهنی منحصر به فردی را در ذهن و اندیشه خود ضبط و پردازش میکند که می تواند با تصویر ذهنی دیگران از مفهوم مورد نظر متفاوت باشد و یا ممکن است یک موجود ریاضی را در ذهن خویش تولید و پردازش کند. 2) مهارتهای عملکردی و اجرائی توانایی تبدیل مهارتها و پردازش های ذهنی به عمل رفتار ریاضی را مهارتهای عملکردی یا اجرایی فراگیر گویند. انجام عملیات جبری، محاسبه حد ها، مشتق ها، انتگرال ها، به کارگیری فرمولها و قاعده ها، استفاده از استراتژی های کلاسیک و خود ساخته در شمار این مهارتها هستند. 3) مهارتهای فرآیندی مهارتهای فرایندی بر دانستن چگونگی انجام دادن فعالیتهای شناختی به ویژه در موقعیت های حل مساله ناظر است. ارتباط دانش یا مهارت جدید فرد با دانسته ها و تجربه های پیشین و چگونگی تبدیل مهارتهای ذهنی به مهارتهای عملکردی در نتیجه اعمال مهارتهای فرایندی صورت می پذیرد. به عنوان نمونه توانایی رسم جدول و نمودار یک منحنی با استفاده از ضابطه تابع یک مهارت فرایندی است. 4) مهارتهای موقعیتی: توانایی به کار گیری دانش و مهارتهای اجرایی در موقعیتهای شناخته شده و ناشناخته توسط فراگیر را مهارت موقعیتی می نامند. مثلا از چه فرمول و یا قضیه و یا تعریفی و در کجا و چگونه باید استفاده کنیم. اصول شناخته شده در آموزش ریاضیات: - هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد. - حل مساله باید در کانون توجه آموزش ریاضیات قرار گیرد. - ریاضیات از طریق استدلال کردن و فهمیدن معنا دار می شود نه از راه حفظ کردن قوائد و عملیات ریاضی. - ریاضیات باید به سایر موضوعا ت درسی و تجارب روزانه فرد ربط داده شود. - ریاضیات راهی برای تفکر و شبکه ای از اندیشه ها و مفاهیم مرتبط با یکدیگر است. - ریاضیات وسیله ای مؤثر و پرتوان برای رشد تفکر خلاق و انتقادی و توانایی تصمیم گیری است. - ابزار و وسایل مجسم و عینی، فرد را یاری می دهند تا تجربه های عینی را به نمادهای تصویری و در نهایت به نمادهای تجریدی ربط دهند. - ایجاد راهبردها و رویکردهای سازمان یافته به فرد کمک می کند که برای حل مسئله به طور منطقی برخورد و عمل کند. - توانایی انجام عملیات محاسباتی، برای حل مسئله ضرورت دارد. - افراد با کار کردن با یکدیگر، اندیشیدن با هم و برقراری ارتباط و گفتگو، ریاضیات را بهتر یاد می گیرند. - فهم فرد از ریاضیات و رشد عزت نفس در آنان با پی بردن به این حقیقت که فرهنگ های خودی و سایر فرهنگ ها در تکوین ریاضیات سهم داشته اند، افزایش می یابد. - آموزشی که با حالت های دیداری و شنیداری و تعامل همراه باشد، همه از آن بهره مند می شوند. - در صورتیکه مواد آموزشی به گونه ای تهیه شوند که آموختن ریاضی را تسهیل کنند، بر نگرش فرد و موفقیت او در آینده، اثر مثبت می گذارد. - برای کشف مفاهیم و حل مسائل ریاضی باید از دستاوردهای فن آوری ( ماشین حساب و کامپیوتر ) استفاده شود. - ارزشیابی از ریاضیات باید به گونه ای انجام شود که نشان دهد افراد چه می آموزند و چگونه می اندیشند. نتیجه گیری : شیوه ها و نگرش های سنتی و معمول رفتار ریاضی افراد، خصوصا برای ارزیابی مستقیم مهارتهای سطح بالا در انسان مانند تفکر و سبک شناختی، نحوه استدلال و درک مفهومی، حل مساله و توانایی برقراری ارتباط در درون و برون عالم ریاضی، محکوم به شکست است. در این زمینه باید روشهایی نو و مبتنی بر تجزیه و تحلیل شناختی رفتار ریاضی فراگیران ابداع و ایجاد شود. این که در گذشته برخی از پژوهشگران تنها عامل تعیین کننده در آموزش ریاضی را دانش و محتوای ریاضیات می دانستند، دیگر به عنوان یک نگرش علمی خریدار ندارد. امروزه سبک های شناختی ( یادگیری ) فراگیران، ظرفیتهای عقلی و شیوه پردازش ذهنی اطلاعات علمی در آنان، تفاوتهای فرهنگی، قومی، جنسی، انگیزشی و عمل یادگیری به مثابه جریانی فعال از سوی فراگیران و نیز چگونگی شخصیت معلم، شیوه های آموزشی و مدیریت او در کلاس، نحوه ایجاد ارتباط با شاگردان، تعقیب اهداف رفتاری در طرح مباحث علمی و ترتیب ارائه آنها در کلاس و توجه به آمادگی های روحی، ذهنی و مفهومی فراگیران مورد توجه پژوهشگران آموزش ریاضی است. طبيعتا بسياري از این عاملهای متنوع و گوناگون در رفتار و پیشرفت ریاضی شاگردان و سنجش آن تاثیر و دخالتی جدی ندارد. دیدگاههای نوین آموزش ریاضی بر اهمیت تفکر و استدلال، درک و شناخت معنادار مفاهیم، حل مساله، تاکید بر فراگیران به عنوان افراد متفاوت انسانی و توجه به تفاوتهای فردی در یادگیری ریاضیات و خلاصه ایجاد ارتباط در درون و برون دنیای ریاضی توجه جدی دارند. در نتیجه این دیدگاه های تازه در آموزش ریاضی بر چگونگی اندازه گیری رفتار ریاضی فراگیران نیز مؤثر افتاده است تا بتوانند هماهنگ با برداشت های جدید آموزش ریاضیات عمل کنند. به عبارت دیگر، اندازه گیری و ارزیابی رفتار ریاضی افراد چیزی جز سنجش قدرت استدلال و تفکر، توانایی حل مساله و ایجاد ارتباط معنادار میان مفاهیم و مقوله های ریاضی و کاربرد آنها در سایر علوم نمی باشد. در این دیدگاه، یادگیری ریاضی به مثابه فرایندی فعال و سازنده شناخته می شود، نه انتقال بی روح و غیر فعال مفاهیم و مهارت های ریاضی توسط معلمان به فراگیران به صورت یک طرفه.

منابع ومآخذ: 1- مقاله آموزش ریاضی چیست ؟ ( مجله رشد ریاضی شماره 47 ) دکتر زهرا گویا 2- راهبردهای نوین در آموزش ریاضی دکترسید حسن علم الهدایی 3- اصول ومبانی نظری آموزش ریاضی

[ ] [ ] [ جوراک- گروه استان ] [ ]
گردآورنده : فوزیه یارولی. منطقه : ماهیدشت. موضوع : روشهای نوین تدریس ریاضی.

 بسمه تعالی

 اصول کلی آموزش ریاضی از هنگامی که تدریس ریاضی مطرح بوده ، روش تدریس آن نیز مورد بحث و مطالعه بوده است . روش های تدریس ریاضی و اصول آن در ضمن تبعیت از اصول کلی تعلیم و تربیت مسائل خاص خودش را نیز دارد . روش های تدریس ریاضی با توجه به پیچیدگی های خود ریاضی و نیز رابطه ای که ریاضی با فهم و فکر دانش آموز دارد از اهمیت خاص برخوردارند . با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش، ملاحظه می کنیم که همواره دو نوع آموزش در برابر هم قرار داشته اند . یک نوع آموزش دستور العملی که مطالب آموزشی به صورت یک دستور العمل به دانش آموز تحمیل می شده و در آن نقش اصلی به عهده معلم بوده است و نوع دیگر آموزشی مطابق با طبیعت دانش آموز و در جهت شکوفایی شخصیت او که بر مبنای فعالیت خود او شکل می گرفته است . بنابراین اولین تقسیم بندی که در روش های آموزش وجود دارد عبارتند از : 1-روش منفعل 2- روش فعال 1-روش منفعل در این روش که باید آن را محور نامید کار اساسی آموزش به عهده معلم است . معلم مطالب را مو به مو بیان می کند و از دانش آموزان می خواهد که درسی را حفظ کنند و تکالیف را انجام دهند . در موقع اعمال این روش ها انضباطی دقیق بر کلاس حکمفرماست . انجام تکالیف موجب تشویق و خلاف آن مستوجب تنبیه ، موفقیت معلم در این روش به میزان تسلط او بر کلاس بستگی دارد . 2-روش فعال در این روش دانش آموز محور فعالیت است . دانش آموز در امر یادگیری شرکت فعال دارد، با مسائل مواجه می شود ، راجع به حل آنها فکر می کند و با راهنمایی معلم به حل آنها می پردازد . در اثر کارهای آموزشی خودش به مفاهیم پی می برد و به کشف قواعد می رسد . در این روش باید دانش آموز را شناخت و به توانایی های او پی برد و آموزش را با این توانایی ها هماهنگ ساخت . در این صورت است که دانش آموز به حل تمرین ها و مسئله ها علاقه مند می شود . موفقیت دانش آموز در این روش به مهارت معلم و تسلط او به درس و روش تدریس بستگی دارد . با مقایسه ای مختصر تفاوت های اساسی این دو روش آشکار می گردد . در آموزش ریاضی به روش منفعل که تنها معلم سخنرانی یا به اصطلاح تدریس می کند ، معلم مطالب را با سرعتی که خود تشخیص می دهد ، بیان می کند و همه دانش آموزان نمی توانند درس را تعقیب کنند . ثابت شده است که حتی با هوش ترین دانش آموزان تدریس به این شکل را حداکثر تا 15 دقیقه دنبال می کنند . آن قسمت از مطالب را هم که گوش داده اند به طور سطحی فرا می گیرند و فرصت توجه به جزئیات را ندارند . مهم تر از همه این است که وقتی دانش آموز می بیند که معلم با تسلط مطالب را پشت سر هم بیان می کند و او از درک و بازگویی آن عاجز است ، به جای اینکه به توانایی خودش پی ببرد خود را ناتوان و ضعیف می پندارد و معلم را مظهر قدرت و توانایی . این امر سبب می شود تا به تدریج در دانش آموز فرد پرستی و ستایش فرد شکل گیرد . در این روش وظایف معلم عبارتند از : تدریس و کنترل نظم کلاس، و کار دانش آموز گوش دادن است و صدا نکردن . یادگیری و حل تمرین به والدین بچه ها مربوط می شود و کار منزل است. در آموزش به روش فعال هر دانش آموز مطالب را به سرعت خود یاد می گیرد و فرصت دارد که به مطالب فکر کند و اگر جایی به مشکلی برخورد در حل آن چاره ندیشی کند. دانش آموز از طریق طی فرایند یادگیری به تدریج به مفاهیم پی می برد و به جای آنکه شاهد راه رفتن معلم باشد ، خود قدم به قدم راه رفتن را تمرین می کند و می آموزد . و با پی بردن به توانایی های خود در او حس اعتماد و اتکاء به نفس تقویت می شود چون در به دست آوردن نتیجه ها و کشف قواعد سهیم است. نسبت به مطالب احساس علاقه و مالکیت می کند و میل به دانش افزایی در او به وجود می آید و تا حدودی به خودانگیختگی می رسد در جریان کار فعال ، دانش آموز رشد می کند ، تفکر منطقی و تمرکز روی مطالب را یاد می گیرد . در این روش وظایف معلم عبارت است از توجه به کار یکایک دانش آموزان و دادن راهنمایی در موارد لازم ، علاقه مند کردن آنها به کار و فعالیت درسی ، شناخت کودکان و پی بردن به حدود توانایی های آنان و از همه مهم تر قدم به قدم پیش بردن دانش آموزان برای یادگیری یک مطلب درسی جدید طی مراحل مختلف آن ، وظیفه دانش آموز هم فعالیت درسی جدید طی مراحل مختلف آن ، وظیفه دانش آموز هم فعالیت و کار آموزی و کاوشگری در حد توانایی خود می باشد . بنابراین از مطالب گفته شده نتیجه می گیریم که روش فعال روشی نو در آموزش ریاضی می باشد . در آموزش یک شاخه ریاضی ( هندسه ، حساب ، مجموعه ها و ... ) از نظر ارائه استدلال معمولاً به دو صورت زیر عمل می شود : 1- روش شهودی ( مشاهده و تجربه ) 2- روش اصل موضوعی ( استدلال ، مجرد و دقیق ) 1-روش شهودی در این روش سعی می شود که بر اساس مشاهدات دانش آموز مفاهیم را بیان و حتی گاهی اثبات کنیم. در این روش سعی می شود که حتی الامکان استدلال برای دانش آموز قابل مشاهده و ملموس باشد استدلال از ساده ترین حالت ها شروع می شود و به تدریج تکامل می یابد . لازم به تذکر است که روش شهودی را نباید با روش فعال اشتباه کرد. آموزش را از لحاظ نوع فعالیت به روش منفعل و روش فعال تقسیم می کنیم ولی از لحاظ بیان استدلال به روش شهودی و روش اصل موضوعی . روش شهودی در بیان به معنی روش فعال نیست . در ریاضی برای بیان استدلال شهودی زیاد نباید به تعاریف دقیق متکی بود و به همین مناسبت خواستن تعریف از دانش آموزان نیز ضرورت ندارد . در این روش بیشتر پی بردن شهودی به مفاهیم مطرح است اما گاهی در طی مراحل دانش آموز به تعریف می رسد این مورد بیشتر شامل نامگذاری ها و اصطلاحات می شود ، مثل تعریف عدد اول ، تعریف عمود منصف یا تعریف تساوی در هندسه . 2-روش اصل موضوعی در این روش برای آموزش یک شاخه ریاضی ( مثلاً هندسه ، جبر ، مجموعه ها و ... ) یک دسته از مفاهیم به عنوان مفاهیم اولیه انتخاب می شود . یک دسته از احکام نیز به عنوان اصل موضوعه برگزیده می شوند . پس ازآن به کمک مفاهیم اولیه و بر اساس اصول موضوعه و با استنتاج به تعریف سایر مفاهیم و اثبات سایر احکام ، که قضیه نامیده خواهند شد می پردازند. روش اصل موضوعی در واقع در نتیجه تکامل کاربرد منطق ریاضی به وجود آمد و به دنبال آن ریاضیات به شکل مجرد امروزی خود درآمد. این روش موجب پیشرفت های عظیم در ریاضیات شد و از نظر علمی می توان گفت بسیاری از پیشرفت های امروزی علوم مرهون روش دقیق اصل موضوعی در ریاضی است . بیان مطالب به روش اصلی موضوعی هر چند دقیق ، خالی از ابهام و با انسجام کافی صورت می گیرد اما حتی در سطح دانشگاه ، اگر با شهود توام نباشد به تدریج سبب بیگانه شدن متعلمین با مفاهیم می شود . اصول آموزش ریاضی در دبیرستان معلم باید بداند که روند یادگیری چگونه جریان دارد معلم باید از راه های بی نتیجه یا کم نتیجه کسب دانش ، پرهیز ند و راه های ثمر بخش را ترجیح دهد . برای این منظور می تواند از سه اصل زیر استفاده نمود . 1- یادگیری فعال 2- بهترین انگیزه 3- تسلسل مرحله ها 1-یادگیری فعال البته آنچه در کلاس مورد توجه معلم است اهمیت دارد ولی هزار بار مهم تر از آن چیزی است که مورد توجه دانش آموز است . اندیشه ها باید از ذهن خود دانش آموز بیرون بیاید . در این میان نقش معلم را می توان با نقس ماما و قابله مقایسه کرد . این نصحیت رسمی سقراط است ، گفت و گوی سقراطی ، بهترین شکل آموزش است . معلم دبیرستان این مزیت را نسبت به معلم دانشگاه دارد که می تواند به صورت گسترده ای از شیوه گفت و گو استفاده کند . ولی متاسفانه میزان وقتی که در دبیرستان برای هر ماده درسی گذاشته اند چنان محدود است که برای برگزار کردن همه درس ها به صورت گفت و گو ممکن نیست . با همه اینها یا همین امکاناتی که هست باید حداکثر تلاش رابه کار برد تا خود دانش آموزان در جریان کشف شرکت داشته باشند . 2-بهترین انگیزه معلم باید خودش را واسطه ای بداند که می خواهد مقداری از ریاضیاتی را که می داند ، در اختیار جوانان قرار دهد . ولی اگر واسطه ای در عرضه جنس خود با دشواری روبرو شود و کالای او روی دستش بماند یا خریداران از خرید کالای او سر باز زنند نباید تقصیر را به گردن خریداران بیندازد . به خاطر داشته باشید که معمولاً حق با خریدار است جوانی هم که از یاد گرفتن ریاضیات سر باز می زند ممکن است حق داشته باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که شاگرد شما تنبل یا کم هوش باشد . بلکه خیلی ساده ممکن است به چیز دیگری علاقه مند باشد . آخر دنیای ما پر است از این همه چیزهای جالب ! وظیفه یک معلم به عنوان کسی که می خواهد آگاهی دیگران را بالا ببرد این است که دانش آموز را به ریاضیات علاقه مند کند . ظرافت و زیبایی آن را به او نشان دهد و به او بفهماند که اگر فرصت تسلط بر آن را از دست بدهد در آینده متاسف خواهد شد . بنابراین معلم باید تمامی توجه خود را در انتخاب مسئله و تنظیم آن به کار برد و آن را به بهترین صورت ممکن به دانش آموزان عرضه کند . مسئله باید نه تنها از موضع معلم بلکه از موضع شاگرد هم جالب و مفهوم باشد . چه بهتر که بشود درس را در رابطه با تجربه روزانه شاگردان طرح کرد و چه بهتر که موضوع قابل طرح امکان کاربرد عملی مسئله و یا موضوعی مورد علاقه عموم باشد . اگر می خواهیم نیروی آفرینش دانش آموزان را تحریک کنیم باید مبنایی در اختیار آنها بگذاریم تا مطمئن شوند تلاش آنها بیهوده و عبث نیست . علاقه دانش آموز بهترین انگیزه او برای کار است . ولی انگیزه های دیگری هم وجود دارد که نباید آنها را از دست بدهیم . قبل از این که دانش آموز به کار بپردازد از او بخواهید نتیجه را حدس بزند ولو بخشی از آن را . دانش آموزی که فرضیه ای را ارائه کند در واقع خود را به آن وابسته کرده است . 3-تسلسل مرحله ها عیب اصلی کتاب های ریاضی دبیرستانی در این است که تقریبا همه مسئله های موجود در آنها از صورت های متعارف و عادی انتخاب شده است . منظور از مسئله های عادی مسئله هایی است که میدان کاربرد تنگی دارند . تنها به روشن کردن یک قانون خدمت می کنند و تمرین هایی برای کاربرد همان یک قانون هستند. این گونه تمرین ها هم مهم است ولی دو مرحله مهم آموزش در آنها وجود ندارد مرحله بررسی و پژوهش و مرحله فراگیری . هدف این دو مرحله این است که مسئله مورد بررسی را با شرایط موجود و با آگاهی هایی که قبلاً به دست آوردهایم مربوط می کند ، مسئله های عادی این دو منظور را بر نمی آورند ، زیرا از قبل معلوم است که برای روشن شدن قانون معینی طرح شده اند و اهمیت آنها تنها در خدمت کردن به همین قانون است ، البته گاهی در این مسئله ها به قانون یا قانون های دیگری هم توجه می شود که در این صورت ، مسئله های مفیدتری به حساب می آیند . حقیقت این است که در دبیرستان باید در کنار مسئله های عادی ، دست کم گاه به گاه مسئله های عمیق تری هم به دانش آموزان داده شود ، مسئله هایی که زمینه های غنی تری داشته باشند و امکان ورود دانش آموزان را به کارهای جدی تری علمی فراهم کنند . روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان یکی از شیوه های آموزش ریاضی خلاق بار آوردن دانش آموزان می باشد که در زیر به مهمترین موارد آن اشاره کرده ایم : 1-تجارب دانش آموزان را به موقعیت های خاص محدود نکنیم . کارهای بدیع و تخیلات دانش آموزان را مورد تشویق قرار دهیم ، سوالهایی از آنها بپرسیم که مشوق تفکر واگرا باشند ، و از تکرار روش های معمول و متداول بپرهیزد . سئوالهایی که راه حل های متعدد داشته باشد مشوق تفکر واگرا و خلاقیت است . ما معلمین ریاضی ، باید ریاضی را آنطور که هست به دیگران یاد دهیم . باید توجه کنیم که ریاضیات تنها مجموعه ای از حقایق نیست که به شکل قضیه یا مسئله به دیگران نشان داده شود . و ریاضی تفکر است که به وسیله مجموعه ای از قضایا و مسائل باید آن تفکر را در کسانی که خواستار آن هستند به وجود آوریم تا هر کس به هر مقدار ریاضی که می داند بتواند با مسائل برخورد کند . 2-برای طرح سئوالها و اندیشه های غیر معمول و بدیع ارزش قائل شویم ... دانش آموزان خود را تشویق کنید تا سئوالهای گوناگون از ما بپرسند . فراتر از اطلاعات دانش های معمول فکر کنند و راه های مختلف برای مسائل پیشنهاد دهند دانش آموزان را در اظهار اندیشه های اصیل و بدیع تشویق کنیم و با اظهار نظرهای غیرقالبی ، غیر متداول و تازه ی آنها با خوشرویی و با احترام برخورد نماییم ، حتی اگر فراتر از تصورات خود باشند . وقتی که ریاضیات به صورت ساخته و پرداخته و در آن هر سئوالی با جواب صریح و متکی بر دلیل توسط خود معلم به دانش آموز ارائه شود ، دیگر دانش آموز حتی هیچ نوع اظهاری ندارد زیرا سخن معلم درست است و دلیلی برای درستی آن ارائه داده و چون و چرای دانش آموز رد می شود . باید به دانش آموز فرصت داده شود تا در جریان یادگیری فعال باشد و ببیند که چگونه تعریفی تکامل پیدا می کند . باید حدس زدن و آزمون را که شیوه ی علمی و خلاقانه است به دانش آموزان در ریاضیات و هندسه آموزش داد . 3-فرصت هایی برای خودآموزی و یادگیری اکتشافی در اختیار دانش آموزان قرار دهیم . یکی از ویژگیهای افراد آفریننده ، استقلال شخصی وتوانایی پیدا کردن راه حل مسایل به طریق اکتشافی و از راه خود آموزی است . اگر تنها حفظ کردن مطالب ، راه حل های قالبی مورد تایید معلمان واقع شوند ، دانش آموزان به حفظ مطالب تشویق خواهند شد ، اما اگر اندیشه های اصیل مورد تایید قرار گیرند ، دانش آموزان به فعالیت های خلاق مبادرت خواهند کرد . کلاس باید جایگاه کشف کردن باشد به دانش آموزان اجازه دهید که خود مسئله و یا قضیه ای ارائه دهند هر چند ساده باشد مهم این است که فکری تازه و کشفی جدید به وقوع بپیوندد . ریاضیات باید طوری تدریس گردد که حس کنجکاوی را در فرا گیران به طوری تداوم بخشد که همیشه در پی یافتن عقاید تازه در ریاضی و کشف مطالب جدید باشند ، هر چند که این مطالب قبلاً به وسیله ی دیگران کشف شده باشد . 4-نسبت به تفاوت های فردی دانش آموزان با احترام برخورد کنیم : برخورد درست معلمان با دانش آموزان در رشد استعدادهای خلاق آنها تاثیر فراوان دارد از وادار کردن دانش آموزان به رقابت و هم چشمی با یکدیگر بپرهیزیم . هر یک از دانش آموزان دارای استعداد و قریحه های خاص خود هستند که شاید از این جنبه با دانش آموزان دیگر متفاوت باشند در پرورش این استعدادهای ویژه در دانش آموزان بکوشیم . 5-رفتارهای خلاق را برای کودکان قرار دهیم . پژوهشهای انجام شده نشان داده اند که روش آموزش از طریق سرمشق دهی بیشتر از روشهای مرسوم آموزشی منجر به ایجاد رفتارهای خلاق در یادگیرندگان می شود . 6- از روش های و فنون ویژه بالا بردن سطح آفرینندگان استفاده کنیم . تعدادی روش و فن آموزشی وجود دارند که با استفاده از آنها در پرورش استعدادهای خلاق کودکان بسیار موثرند . معروفترین آنها روش ( بارش مغزی ) است . در این روش معلم مسئله ای را به دانش آموزان می دهد و از آنها می خواهد تا هر چه راه حل برای مسئله به ذهنشان می رسد بگویند. معلم دانش آموزان را برای دادن راه حل ها و اظهار نظرهایی مختلف تقویت می کند ولی پیش از ارائه تمامی راه حلها از سوی دانش آموزان درباره آنها هیچ گونه اظهر نظری نمی نماید . روش دیگر آموزش ( مهارتهای پژوهشی) است . آموزش مهارتهای پژوهشی به طرح آزمون فرضیه از سوی یادگیرندگان کمک می کند . روشهای درست طرح فرضیه به وسیله دانش آموزان منجر به ایجاد طرز تفکر خلاق در آنها می شود.

مراجع : 1- روشهای آموزش خلاقیت به دانش آموزان نوشته احمد اکرمی ابرقویی . 2- روشها و فنون تدریس از محمد حسن پروند دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران . 3- آموزش تدریس ریاضیات دبیرستانی ( توماس بسلر ) ترجمه جواد همدانی زاده . 4- روانشناسی رشد تالیف علی اکبر شعاری نژاد . 5- مجلات رشد آموزش ریاضی .

[ ] [ ] [ جوراک- گروه استان ] [ ]
بسمه تعالی سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه عنوان: روشهای نوین تدریس نام و نام خانوادگی دبیر: بابک ویژه ئی مدرس ریاضی دبیرستانها و مراکزپیش دانشگاهی ناحیه 1 فروردین 87 روشهای نوین تدریس روش دانش آموزگار روش دانش آموزگار چکیده در عصر حاضر، پیشرفت در یادگیری ریاضیات توانایی در حل مسئله است . اگر فرد فراگیرد که چگونه با مسئله درگیر شود و برای حل آن راهای مختلف را جستجو نماید، ریاضیات را فراگرفته است. روند غالب در برنامه های درسی ریاضیات در طی دهه گذشته حل مسئله بوده است . حل سمئله در سالهای 1970 حضوری غیر واقعی داشته است . سالهایی که در آن تمرین را تکرار مرکز توجه بود حل مسئله و نحوه استفاده از آن با دشواریهای فراوانی در سال 1980 پا به عرصه آمورش ریاضیات گذشت . به سه نشست مربوط در چهارمین کنگره بین المللی آموزش ریاضیات در برکلی کالیفرنیا مربوط به همین موضوع بود. در این نشست ها دو موضوع اصلی در آموزش ریاضیات بروز کرد که یکی از آنها استفاده زیاد از مسائل کلامی به جای تمرینهای محاسباتی محض بود . نظر بر این بو د که روندی متفاوت از محاسبه محض در پیش گرفته شود. با اینهمه ، ترعیف مهارت حل مسنله ، به منزله توانایی برای حل مسائل کلامیف تعریف محدود کننده ای است . طرح دانش آموزگار نیز با توجه به یافته های جدید و اهداف عالی آموزش ریاضی و حل مسئله طرح ریزی شده است. یعنی برنامه این بوده که معلم در قالب یک مربی و مشاور موضوع جدید را آموزش داده و دانش آموزان با مشورت و کار گروهی و مدل سازی برای هر مسئله به حل آن بپردازند . د رنتیجه با انتخاب راه بهتر به ارزیابی کار خود روی می آورند و در نهایت صورت مسئله و حل آن را تشریح می کنند و چرائی عمل را شرح می دهند. مقدمه: ازبدو پیدایش بشر بر کرده خاکی ، انسان برای تداوم زندگی نیاز به تجربه و یادگیری داشته و همیشه مسئله مهم در پیشرفت کارها یادگیری افراد در سطوح مختلف به روشهای گوناگون بوده اگر یادگیری به شیوه مطلوب انجام گردد استفاده از یادارها نیز بهتر و بیشتر گشته و بالطبع انسان متفکر، با تفکر و اندیشه به حل مسائل می پردازد. یکی از روشهای خوب یادگیری که خیلی از دانشمندان و محققین نیز به آن اذعان دارند، یادگیری از طریق تفحص گروه است. به طور کلی اکثر نظریه های یادگیری را می توان کوششهایی برای تعیین قوانین که به وسیله آن محرکهای و پاسخها با هم تداعی می شوند ، دانست(1952) حال وقتی که در روش یادگیری گروهی به چنین نتایجی خواهیم رسید .چه بهتر خواهد بوئد برای یادگیری درس ریاضیات که یکی زا عمده مشکلات دانش آموزان درمدارس می باشد استفاده شود. لذا لازم است که پژوهش هر چند مجدد در مورد روش یادگیری گروهی انجام گردد. کار تحقیقی که توسط پژوهشگر شروع شد کار بسیار ظریفی است . با روح و قدرت شاگردان روش تدریس سنتی خواهد بود . که این هدف نیز همانا رسیدن به یکی از نتایج مثبت دانش آموز محوری بود که در طرحی نو از دانش آموزان خواسته شد که همکاری نمایید. در این پژوهش دانش آموزان تشویق به تحقیق و بحث کردن می شوند و معلم در کنار آنان به راهنمایی و هدایت آنها می پردازد . اعتماد به نفس و انگیز برای یادگیری یکی از بهترین نتایجی بود که در این کار بدست آمده است. در این روش دانش آموزان هم فراگیر است و هم فرادهنده به همین دلیل نام طرح دانش آموزگار انتخاب شد . در اجرای طرح سعی شد روشهای مناسبی برای تدریس ، دسته بندی گروهها، تعداد مناسب گروهها، شروع خوب و مؤثر درس، روش ارئه درس، روش آماده سازی کلاس و برقرار ی ارتباط و ارزیابی نتایج اتخاذ گردد و مراحل مختلف ثبت شود . به امید اینکه هر چند ناچیز مثمر الثمر آید. روش تحقیق اینگونه بوده که آزمودنیها را به صورت گروههای سه یا چهار نفره تقسیم می کنیم . انتخاب افراد هر گروه به طور اتفاقی و گاهی اوقات بصورت عمدی بوده است. در اکثر مواقع سعی شده بدون اینکه خود دانش آموز متوجه باشد یکنفر ضعیف و یک یا دو نفر متوسط و یکی خوب در کنار هم قرار داده شوند . در ضمن طرز قرار گرفتن دانش آموزان نا آرام را نیز مد نظر قرار داده و حتی الامکان از قرار دادن دو دانش آموز ناسازگار در یک گروه جلو گیری شده است. دانش آموزان بصورت میزگرد دور هم می نشینند و به بحث و تبادل نظر ، مدلسازی برای مسئله و حل مسئله می پردازند. کار گروهی ذکرشده، طی چند مرحله صورت گرفته است . مرحله تدریس کلی، شامل (1) گذراندن دوره،(2) اجرای دوره توسط دانش آموز و (3) تفحص و تحقیق دانش آموزان در خارج از کلاس. مرحله تدریس عادی که در آن دانش آموزان به صورت جمعی به مطلب جدیدی که توسط معلم به بصورت کلی بیان می شود. گوش می دهند و اصل موضوع را متوجه می شوند ، البته تدریس در این قسمت به صورت پرسش و پاسخ صورت می گیرد و دانش آموزان به سئوالات متوالی معلم که هدفدار است پی خواهد برد .آنگاه یک مثال نیز حل می شود تا کاربرد موضوع نیز برای آنها مشخص گردد. به نسبت موضوع و هدفهای رفتاری درس ، معلم برای تدریس آن موضوع در طرح درس خود وقت می گذارد. هنگام گذراندن دوره بعد از اینکه گروهها مشخص و به نسبت موضوع درس تقسیم بندی شدند. از هر گروه یک نماینده به دور معلم جمع شده و معلم یکی زا موضوعات فرعی درس جدید را که جزو هدفهای رفتاری می باشد را به طور خصوصی برای سه یا چهار نفر گروه خود توضیح می دهد . در این مرحله نیز تدریس به صورت بحث پرسش و پاسخ صورت می گیرد. در محیطی صمیمی این دانش آموزان به طور دقیق آموزش داده می شوند و تا وقتی که مطلب ، خوب برایشان باز نشده نباید جلسه را ترک نمایند. چرا که این دانش آموزان باید موضوع فراگرفته شده را به گروه خود تدریس نمایند و نقش دانش آموزان را داشته باشند. شیوه انتخاب دانش آموزان جهت دوره بسیار مهم است . سعی می شود بنا بر ضعیف یا قوی بودن موضوع از دانش آموزان ضعیف و متوسط و قوی استفاده شود لذا در دوره های مختلف از وجود همه شاگردان استفاده می شود . به نسبت موضوع باید برای گذراندن دوره وقت گذاشته شود که معمولاً (15-12) دقیقه می باشد. سئوال : هنگامی که آن چهار یا سه نفر نزد معلم دوره می بینند بقیه دانش آموزان به چه کاری مشغول می باشند؟ جواب: وقتی که دانش آموزان برای دوره انتخاب می شوند بقیه دانش آموزان که به صورت گروهی نشسته اند ، یک یا دو سئوال مربوط به درس گذشته و از مسائل مشکل کتاب ، به آنها داده می شود که در مدت معینی حل نمایند و بعد از اتمام وقت نتیجه را در یک برگه به معلم تحویل دهند . جوابی که رد برگه گروه داده شده در حقیقت جواب شورائی گروه است لذا باید هر کدام از اعضاء گروه در مورد پاسخ داده شده دفاع نماید و بتواند صورت مسئله و جواب آن را به صورت منطقی توضیح شرح دهد. نکته مثبت در این قسمت این است که دانش آموزانی که در منزل فرصت نکرده اند موضوع درس را تمرین کنند و یا دچار اشکال و سئوال شده اند در بحث گروه خود بدون رودربایستی از دوستان خود می پرسند و کم کم روش حل مسئله را در محیطی بدون تشویش خاطر یاد می گیرند. بعد از انجام دروه برگه گروهها ، توسط معلم بررسی شده یکی از آنها ، جهت بحث و حل انتخاب شده و مسائل در پای تخته توسط یکی از اعضاء گروه بررسی می شود . در این موقع نیز ، باز هم معلم به نسبت مسئله طرح شده از دانش آموزان گروههای مختلف سئوال می کند تا هم دیگران تجزیه و تحلیل مسئله را از زبان دوست خود بشنوند و یاخودشان نیز فرا گیرند، که در یک جمع سخن گفته و پاسخ دهند. معلم برای پاسخ گروهی که دقت بیشتری نمود، و سرعت عمل داشته امتیاز به صورت نمره یا علامت مثبت خواهد داد تا جهت اعطای پنج نمره معلم، موقع امتحان تأثیب داده شود . دادن نمره به کار گروهها باعث می گردد که شور و شوق زیادی ایجاد کند و همین انگیزه باعث می شود که گروهها دست به رقابتی سالم بزنند و هر کدام از گروهها سعی کنند به اعضای خود مسئله را یاد بدهند تا هنگام پاسخ دادن ، امتیاز گروه پایین نیاید. مرحله دوم در این مرحله آزمودنی دوره دیده نزد گروه خود رفته و مطلب آموزش دیده را به دوستان خود یاد می دهد . آنها زبان دوستان خود را بهتر می شناسند و بهتر می توانند با زبان شیرین خود موضوع را به آنها تفهیم کنند. این قسمت از کار دو مزیت دارد یکی اینکه دانش آموزان مطلب تقریباًِ جدید را از زبان دوست خود می شنوند و آن موضوع را هر گز فراموش نمی کنند . و اگر هم سئوالی داشته باشند آن را بدون اینکه خجالت بکشند از فرد تدریس کننده بلافاصله می پرسند و مزیت دیگر اینکه فرد آموزنده نقش آموزگار را گرفته و این برای رشد شخصیت وی بسیار مهم است او کم کم اعتماد به نفس پیدا کرده وخود را باور می کند و مثبت بودن خود را حس می کند در ضمن هنگام توضیح دادن مطلب برای دوستانش هم خود مطلب را بهتر فرا می گیرد و دیگر فراموش نمی کند و هم وقتی مجبور به پاسخ دادن به دوستان می شود خود نیز به اشکالات خود پی می برد لذا در جلسات بعدی سعی می کند اشکالات خود را یا به صورت تحقیق و مطالعه و یا به صورت پرسش از معلم رفع می کند سعی شده در مواقع مناسب از دانش آموزان نظر خواهی کرد ه و آنها احساس خود را هنگام تدریس به گروه ویادگیری از طرف دوستان خود بدون ذکرنام در برگه نظرخواهی بیان نمایند. اگر پژوهشگر تغییرات روحی دانش آموزان را ذکر نماید بااستناد به نوشته های مکتوب خود دانش آموزان می باشد. هنگام اجرای مرحله دوم آموزش معلم نفش مشاور را داشته و سعی می کند مراقب کار صحیح گروه باشد گاهی اوقات به تدریس دانش آموزگارگوش می دهد اگر توانایی خوبی داشته باشد حتماً او را در جمع تشویق خواهد کرد . معلم باید با رعایت خود نکات مثبت دانش آموزان راپیدا نماید و با اظهار کلمات به جا او را تشویق و ترغیب به ادامه کار نماید . و اگر در نحوه درسش اشکالی داشت در فرصتی مناسب و به صورت فردی به او توضیح دهد اما اگر معلم مشاهده کرد که تدریس کننده مطلب را به صورت غلط بیان می کند در همان جا دخالت نموده و درست آن را توضیح می دهد وسپس گروه را به ادامه کار دعوت می نماید مدت در نظر گرفته شده برای گروهها به نسبت موضوع درس فرق می کند(15-20) . دانش آموز دوره دیده در یک موضوع موظف است هر موقع هر کدام از دانش آموزان کلاس به وی مراجعه نمودند و در مورد دوره او توضیح خواستند پاسخ گوید لذا اگر مراجعه کننده ای به نفر اول دوره دیده مطلب را واضح و خوب نفهمید و فرد دیگری که او نیز دوره دیده مراجعه می کند در نتیجه انتخاب دوست تدریس کننده آزاد است . ناگفته نماند که فرد مراجعه کننده خود نیز در موضوع دیگری دوره دیده و می تواند به دیگری آموزش دهد لذا همه شاگردان کلاس یک موقع معلم و موقع دیگر دانش آموزند . مرحله سوم: تحقیق و تفحص در این مرحله دانش آموزان در خارج از کلاس در کتابخانه مدرسه و یا کتابخانه شهر به تحقیق و تفحص و مطالعه در مورد موضوع دوره دیده می پردازند و سعی می کنند بر کتب مختلف ریاضی در باره موضوع تحقیق و مطالعه کنند . نتایج حاصل از آمار استنباطی: برای آزمون فرضیه ها از روش ها ی آماری t و2 x استفاده شده و نتایج زیر حاصل گردید : فرضیه 1: اگر دانش آموزان به صورت گروهی (دانش آموزگار) کار کند و تشویق به تحقیق شوند به ریاضیات علاقمند می شوند. در هر صورت این علاقه بوجود آمده و در بررسی آمار استنباطی این مورد معنی دار بود. فرضیه 2: اگر علاقه مند به ریاضیات شوند یاد می گیرند چگونه با مسائل در گیرشوند . و مسئله را حل کنند واین مورد در آمار استنباطی مورد آزمون t و2X قرار گرفت و رد شد فرضیه 3: اگر یاد بگیرند مسئله حل کنند در نهایت میانگین نمرات کلاس بالا می رود این فرضیه در آزمون tو 2X قرار گرفت . با توجه به مقدار 888/2 t= و مقدار جدول در سطح اطمینان 99/0 ودرجه آزاد 42 در آزمون دو دامنه مقدار t بیشتر از 704/2 است و فرضیه رد نشد.
[ ] [ ] [ جوراک- گروه استان ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط گروه آموزشی ریاضی استان کرمانشاه تنظیم شده است.
مدیریت: گروه ریاضی استان
تلفن: 8379000-0831
امکانات وب